CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ THANH TOÁN


Đối với các doanh nghiệp lớn, lượng hồ sơ thanh toán cho các đối tác trong một ngày, một tuần, một tháng là rất nhiều. Việc kiểm soát quá trình thanh toán không chặt chẽ sẽ gây ra tình trạng lạc hồ sơ, chi sai (chi dư hoặc chi thiếu), không kiểm soát được tiến độ thanh toán (chậm chi trả cho đối tác), không kết nối được các bộ phận liên qua để có các biện pháp phù hợp (ngừng chi trả khi đối tác không làm đúng hợp đồng).

Chương trình quản lý chi phí của TMS sẽ giúp cho các doanh nghiệp:

- Theo dõi việc thanh toán từ khi nộp hồ sơ thanh toán-> phê duyệt -> thực hiện -> thanh toán cho đối tác.
- Giúp cho phòng kế toán và các bộ phận được thông tin cần chỉnh sửa của hồ sơ kế toán một cách nhanh chóng.
- Các bộ phận liên quan (như bộ phận mua hàng) sẽ tra cứu được hồ sơ thanh toán đang ở tình trạng nào, lý do vì sao để trả lời cho đối tác khi việc thanh toán bị chậm trễ.
- Liên kết với các ngân hàng để xuất ra ủy nhiệm chi, phiếu chi theo mẫu của các ngân hàng giúp cho việc chi trả được nhanh chóng.