CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TÀI SẢN


Khi khối lượng tài sản của Công ty bạn đã quá lớn (chủng loại nhiều, số lượng lớn), nếu không có một chương trình quản lý quy chuẩn thì việc thất thoát tài sản, sử dụng không đúng mục đích là việc tất yếu sẽ xảy ra.

TMS đã cung cấp chương trình quản lý tài sản cho một số doanh nghiệp và đã đạt hiểu quả sử dụng rất cao:

- Lý lịch tài sản từ khi mua về đến thời điểm hiện tại sẽ được cập nhật và tra cứu một cách rõ ràng.
- Tài sản hiện đang ở đâu, sử dụng vào mục đích gì cũng được thể hiện rõ trên chương trình.
- Việc phê duyệt sử dụng tài sản, điều chuyển bàn giao tài sản sẽ không còn thực hiện thủ công bằng giấy mà thực hiện ngay trên chương trình và được cập nhật một cách tự động vào lý lịch tài sản.