CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN


Trong một doanh nghiệp, việc giám sát được tiến độ dự án là hết sức quan trọng. Nó không những giúp cho doanh nghiệp theo dõi được tình hình dự án mà còn giúp doanh nghiệp biết được nguyên nhân gây ra việc chậm tiến độ, ở chỗ nào, từ đó có các biện pháp khắc phục tức thời.

Chương trình quản lý dự án của TMS là một chương trình riêng biệt và chuyên nghiệp, không bao gồm các chức năng khác như chương trình ERP. Vì thế chương trình có nhiều tính năng tiện ích hơn, giúp việc quản lý dự án đạt đến sự hoàn hảo.

- Phê duyệt theo các thang cấp bậc của tổ chức các vấn đề của dự án từ khởi tạo->lập kế hoạch->thực hiện->đóng dự án (Work flow). - Biết tình trạng các vấn đề của dự án tại bất kỳ thời điểm nào qua bộ chỉ số lively (Live dashboard). - Kiểm soát không chỉ tiến độ mà các lĩnh vực khác của dự án như: chi phí, chất lượng, rủi ro, tinh thần làm việc của đội dự án (Multi-directions). - Các tiện ích cho các bên của dự án: nhắc việc hệ thống, nhắc việc tùy biến, cảnh báo khi vượt quá thời gian cho phép, quản lý xung đột nguồn lực, tùy chỉnh các tempates, kết nối đến các dữ liệu ứng dụng khác như MSProject.