CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CÔNG VIỆC


Tạo ra môi trường làm việc nhóm qua mạng nội bộ hoặc mạng Internet. Bạn đã giao bao nhiêu công việc cho người khác thực hiện? Bạn đang nhận thực hiện những công việc nào từ các cộng sự của mình? Có công việc nào có thông tin diễn tiến mới mà bạn chưa xem không? Những công việc nào đến thời điểm phải báo cáo tiến độ mà người chịu trách nhiệm chính chưa làm không?... Phân hệ quản lý công việc sẽ giúp bạn trả lời và tham gia giải quyết tất cả các vấn đề liên quan tới các công việc mà công ty bạn đang phải tiến hành một cách hiệu quả nhất.

- Không còn tình trạng "quên việc"; "bị rối khi phải thực hiện nhiều việc".
- Giảm mạnh tình trạng ngắt dòng công việc của nhau.
- Dễ dàng kế thừa kinh nghiệm làm việc bằng việc xem lại những công việc đã làm.
- Thích ứng với việc biến động nhân sự.
- Giảm mạnh xung đột trong công ty do mọi thông tin về công việc đều minh bạch.