CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHI PHÍ


Đối với các doanh nghiệp lớn, việc quản lý được nguồn chi phí là hết sức quan trọng. Nó giúp cho doanh nghiệp có kế hoạch chi phù hợp, chi vào những việc cần thiết và tránh được việc cần chi thì nguồn kinh phí đã hết.

Chương trình quản lý chi phí của TMS sẽ giúp cho các doanh nghiệp:

- Tiếp nhận hoặc đưa ra kế hoạch chi phí cho tháng, quý hay năm.
- Việc chi sẽ được các cấp xem xét và phê duyệt dựa trên nguồn chi phí còn lại và các kế hoạch sẽ được hiển thị trên chương trình.
- Đưa ra cảnh báo nếu nguồn chi phí sắp hết.
- Thống kê và báo cáo.